top

BIP


Dla rodziców Drukuj

Gimnazjum w Twardogórze skupia uczniów z terenu całej gminy. Młodzież pochodzi z bardzo różnych środowisk społecznych. Dość często są to uczniowie niedostosowani społecznie i mający problemy w nauce. Zadaniem naszej szkoły jest stworzenie systemu, który nie tylko redukowałby niepowodzenia szkolne ale zapewniał poczucie bezpieczeństwa , kształtował poczucie własnej wartości, dawał wsparcie i motywował do własnego rozwoju każdego ucznia.

Od początku istnienia naszej szkoły, pracujemy zgodnie z mottem: "Gimnazjum łączy nas i otwiera nam okno na świat". Działalność naszą opieramy na integracji i budowaniu więzi wśród gimnazjalistów i społeczności lokalnej .W tradycję szkoły wrosły realizowane corocznie duże projekty jak "Dzień Otwarty", "Dni europejskie", międzynarodowy program SOKRATES COMENIUS, które są świetną okazją do aktywnej pracy, myślenia i twórczości wszystkich uczniów. Międzynarodowa wymiana uczniów poszerza ich horyzonty, daje szerszą perspektywę uczestniczenia w życiu szkoły i poza nią.

Uważamy, że wszyscy uczniowie posiadają potencjał, staramy się im pomagać go odkryć i rozwijać tak, by osiągnęli sukces. Niekoniecznie muszą być laureatami konkursów, olimpiad, bowiem istotne jest to, by poznali swoją wartość i mogli zaprezentować własne osiągnięcia. Aby sprostać temu zadaniu konieczna jest ścisła współpraca nauczycieli, pedagoga, rodziców i samych uczniów. Nasz program skierowany jest do wszystkich uczniów. Szkoła zaś stwarza odpowiedni klimat, by wszyscy mogli osiągać sukcesy, a także przezwyciężać swoje niepowodzenia.

W naszym rozumieniu każdy uczeń jest zdolny, w każdym tkwi pewien potencjał a naszym zadaniem jest odkryć go i pomóc mu się rozwinąć. Dlatego opracowaliśmy Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań Uczniów Gimnazjum nr 1 w Twardogórze - skierowany zarówno do tych uczniów, którzy mają określone osiągnięcia jak i do tych, którzy nie są jeszcze świadomi własnych predyspozycji i uzdolnień.

Projekty edukacyjne

 

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - pobierz .pdf (335)

Informacje dla rodziców uczniów klas II w sprawie zasad realizacji projektu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011 pobierz .pdf (245)

 


Dotyczy egzaminu gimnazjalnego

 

Organizacja warunków i formy egzaminu gimnazjalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  

plik do pobrania (137KB .pdf )
wniosek do pobrania: (40KB .doc)

wniosek dostępny również w sekretariacie szkoły i psychologa szkolnego.

 

Wyprawka szkolna dla ucznia klasy pierwszej gimnazjum

 

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas pierwszych gimnazjum. Ewentualne dofinansowanie będzie wynosić do 280 zł.

Aby starać się o takie dofinansowanie należy:

 1. złożyć wniosek do dyrektora szkoły (do pobrania na końcu wiadomości) w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Twardogórze w terminie do 30 lipca 2009 r. wraz z załącznikami, jakie opisane są na wniosku,
 2. przy zakupie podręczników pobrać od sprzedawcy fakturę VAT za zakupione podręczniki, wystawioną na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, rachunek lub ostatecznie paragon; zakupu należy dokonać do 11 września 2009 r. i w tym terminie dostarczyć dowody zakupu do sekretariatu Gimnazjum nr 1.

Definicja ucznia zdolnego gimnazjum nr 1 w Twardogórze

 

Powstała z myślą o uczniu, którego można opisać następująco:
posiada uzdolnienia w wybranej dziedzinie:
 
 • artystycznej (plastycznych, muzycznych, teatralnych), 
 • humanistycznej (literackich, poetyckich, dziennikarskich), 
 • języków obcych, 
 • matematyczno-przyrodniczej, 
 • informatycznej, 
 • sportowej, 
 • turystycznej, 
 • społecznej, 
 • praktyczno-technicznej. 

oraz spełnia przynajmniej jedno z wybranych kryteriów:
 • Potrafi założyć cel, zaplanować jego realizacje 
 • Jest samodzielny w zdobywaniu wiedzy 
 • Zna swoje słabe i mocne strony 
 • Posiada ciekawość poznawczą 
 • Z łatwością przyswaja wiedzę i nabywa nowe umiejętności 
 • Posiada ponadprzeciętne wyniki dydaktyczne 
 • Posiada ponadprzeciętne osiągnięcia sportowe 
 • Posiada ponadprzeciętne osiągnięcia artystyczne 
 • Posiada ponadprzeciętne osiągnięcia literackie 
 • Jest twórczy i oryginalny 
 • Ma ciekawe pomysły prezentacji zagadnień 
 • Przedstawia nietypowe rozwiązania problemów 
 • Osiąga sukcesy na miarę własnych możliwości 
 • Jest gotowy do doskonalenia. 

 

Celem programu jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez stworzenie warunków umożliwiających rozwój uzdolnień i zainteresowań oraz osiągnięcie sukcesu wszystkim uczniom na miarę ich możliwości. Osiągać go będziemy poprzez:
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i atmosfery otwartości 
 • Zwiększenie stopnia identyfikacji uczniów ze szkołą 
 • Zapewnienie właściwych warunków w szkole, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i zdolności 
 • Doskonalenie kompetencji i kreatywności nauczycieli 
 • Wyposażanie uczniów w efektywne style uczenia 
 • Rozwijanie zainteresowań w ramach klas profilowanych, zajęć pozalekcyjnych, projektów szkolnych, wycieczek przedmiotowych, konkursów, zawodów, przeglądów artystycznych i innych form aktywności uczniów 
 • Promocję uczniów na terenie szkoły i poza nią 
 • Przydzielanie stypendium za największe osiągnięcia 
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności europejskiej i promowanie znajomości języków obcych 
 • Kształtowanie postaw patriotycznych 
 • Rozwijanie umiejętności samorządności 
 • Zachęcanie do korzystania z technologii informacyjnej 
 • Promowanie zdrowego stylu życia 
 • Kształcenie umiejętności społecznych 
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej
Przewidywane efekty wdrożenia programu

 

Sądzimy, że realizacja tego programu zwiększy znacząco motywację samych uczniów do pracy nad własnym rozwojem. Spełniamy niezbędne ku temu warunki - zaangażowanie i wysoki poziom wiedzy nauczycieli, atmosfera wzajemnego szacunku i życzliwości między nauczycielami i uczniami. Przyczyni to się z pewnością do zwiększenia stopnia identyfikacji uczniów, nauczycieli i rodziców ze szkołą i integracji środowiska lokalnego wokół szkoły a od tego zależy sukces naszego gimnazjum.
Czynimy starania, by nasza szkoła została włączona do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia a to umożliwi współpracę z innymi szkołami, Otwartą Pracownią Wspierania Uzdolnień przy Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, udział w projektach i obozach naukowych i promocję naszego gimnazjum.


Informację dla rodziców opracowała
Bożena Olszańska - szkolny lider wspierania uzdolnień

Poprawiony: wtorek, 30 listopada 2010 11:20

bottom

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - www.gimnazjum.twardogora.pl.