top

BIP


Projekt 912 Drukuj

"Nasza szkoła uczestniczy w projekcie "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"


 

I. Informacje o projekcie:

Wyniki diagnoz edukacyjnych wskazują na braki w wykorzystywaniu przez polskich uczniów wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów i zadań matematycznych. Istnieje konieczność kształtowania kompetencji kluczowych, w tym samodzielnego myślenia i rozumowania matematycznego, stosowania alternatywnych rozwiązań oraz aktywnego korzystania z ICT. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, a także krajowe strategie sektorowe zakładają zwiększenie liczby osób studiujących na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Poprawę niekorzystnych w tym względzie wskaźników można osiągnąć w szczególności poprzez zwiększenie odsetka dziewcząt podejmujących studia z zakresu science. Według danych OECD na 100 000 pracujących w Polsce 2 200 osób stanowią absolwenci (mężczyźni) tych kierunków, a zaledwie 1 780 osób to absolwentki (kobiety). Źródło tych nierówności ma swój początek już na najwcześniejszych etapach kształcenia, gdzie większość szkół nie potrafi rozbudzić u uczniów, a zwłaszcza uczennic zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi oraz rozwijać kompetencje kluczowe w rozumieniu Zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
Z publikowanych corocznie raportów ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych wynika, iż dziewczęta uzyskują z części humanistycznej znacznie lepsze wyniki niż chłopcy, a z części matematyczno-przyrodniczej, zwłaszcza z najtrudniejszego obszaru wymagań, nieco lepsi są chłopcy. Generalnie gorsze wyniki w nauce uzyskiwane przez chłopców wynikają w dużej mierze z dotykających ich częściej problemów wychowawczych, w tym absencji, które skutkują zdecydowanie większą drugorocznością chłopców niż dziewcząt. Z raportów Instytutu Spraw Publicznych monitorujących wdrażanie reformy strukturalno-programowej wynika, iż wśród repetentów gimnazjów, aż 82% stanowią chłopcy. Do poprawy jakości kształcenia i wychowania w opisanym wyżej zakresie szkołom potrzebne są odpowiednie zasoby edukacyjne, przygotowana kadra i wsparcie przy opracowaniu i wdrażaniu programów rozwojowych. Odpowiedzią na te potrzeby są opracowane na Dolnym Śląsku komplementarne projekty tworzące rozwiązanie systemowe zamykające się w triadzie: zasoby, kadra, program. Szkoły pozyskają zasoby w ramach RPO poprzez dwa komplementarne projekty: „Dolnośląska e-Szkoła” – wyposażenie w najnowsze rozwiązania techniczne, co da możliwość kształtowania u uczniów umiejętności posługiwania się ICT w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” – nowoczesne wyposażenie umożliwiające uczniom prowadzenie i obserwację eksperymentów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Istotna dla szkół będzie możliwość korzystania z platformy edukacyjnej stanowiącej wirtualne środowisko nauczania – uczenia się, pracy własnej i zespołowej, tworzenia i wykorzystania materiałów edukacyjnych oraz administrowania procesem kształcenia. Wzmocnieniem zasobów i możliwości realizacji zajęć metodami aktywizującymi i interaktywnymi będzie Multicentrum zakupione i uruchomione w ramach tego projektu. W związku z założoną komplementarnością działań w ramach działania 9.4 POKL powstał projekt zapewniający szkolenia dla nauczycieli odpowiednie do pozyskanych przez szkoły nowych technologii. Głównym elementem scalającym komplementarne ze sobą projekty jest tworzenie programów wykorzystujących zasoby i nabyte umiejętności nauczycieli nakierowanych na wspieranie uczniów w ich rozwoju. Praktyka wskazuje, że szkoła powinna wdrożyć program rozwojowy oparty na zdefiniowanych potrzebach uczniów, który w efekcie przyniesie ich rozwój i zwiększy poziom kompetencji kluczowych. Pozwoli to na pełne zrealizowanie założonych celów i upowszechnienie najlepszych rozwiązań przyjętych w szkołach. Taką możliwość stwarza niniejszy projekt. Jego istotą będą wdrożone programy rozwojowe szkół obejmujące: wykorzystanie zasobów platformy edukacyjnej do tworzenia zajęć i uzyskania dostępu do ogólnoświatowego kontentu edukacyjnego; stworzenie szkolnych miniportali edukacyjnych; pozaszkolne i pozalekcyjne zajęcia rozwojowe, w tym wspomagane przez ekspertów – realizowane w formie wycieczek dydaktycznych, np. do Multicentrum, parków krajobrazowych, placówek naukowych; wykorzystanie metod samooceny (portfolio, e–portfolio); tutoring opierający się na spotkaniach tutora z uczniem, stwarzający możliwość jego integralnego rozwoju.

Programy rozwojowe szkół staną się impulsem do przekształceń w dolnośląskiej edukacji. W rezultacie wzrośnie efektywność kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych. Upowszechnione doświadczenia szkół stworzą bazę najlepszych praktyk.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej.
Cele szczegółowe projektu: wsparcie merytoryczne i finansowe 250 szkół realizujących projekty kluczowe we wdrożeniu programów rozwojowych; wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn; rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez stymulowanie aktywności fizycznej ucznia.
Działania projektu pozwolą osiągnąć określone cele edukacyjne zapisane również w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, które w pełni korespondują ze strategią wspólnotową oraz podobnymi dokumentami krajowymi. Generalnie zakłada się równość kobiet i mężczyzn w dostępie do niniejszego projektu, jednak ze względu na przytoczone wyżej zróżnicowania osiągnięć szkolnych w zależności od płci, zaplanowano stosowne preferencje przy poszczególnych formach wsparcia przewidzianych w projekcie. I tak dziewczęta, w proporcjach stosownych do efektów kształcenia uzyskiwanych przez poszczególne szkoły, uzyskają pierwszeństwo w dostępie do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT, a wskaźniki w tym względzie, średnio dla wszystkich szkół, wynieść powinny 60% dziewcząt, 40% chłopców. Odwrotne proporcje (60% chłopców, 40% dziewcząt) dotyczyć będą zajęć związanych z rozwojem pozostałych kompetencji kluczowych. Również tutoring opiekuńczy oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze obejmą w większym zakresie chłopców, gdyż wykazują oni, częściej niż dziewczęta, problemy w nauce oraz zagrożenia patologiami społecznymi. Zakłada się, że uzyskane rezultaty realizacji projektu w znaczącym stopniu wpłyną na poprawę sytuacji zarówno dziewcząt, jak i chłopców uczestniczących w projekcie.
Grupa docelowa:
stanowi ją 250 szkół, które jednocześnie są objęte projektami kluczowymi, ujętymi w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych realizowanych w ramach RPOWD na lata 2007–2013.
82 szkoły realizujące pozostałe elementy programu rozwojowego, objęte są projektem „Dolnośląska e-Szkoła”
118 szkół podstawowych uczestniczy w projekcie „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”
50 szkół realizujących programy rozwojowe, uwzględniające m.in. rozwój kompetencji kluczowych poprzez stymulację aktywności fizycznej uczniów.
Różnorodnymi formami wsparcia w projekcie objętych zostanie nie mniej niż 7700 uczniów, w tym nie mniej niż 4020 dziewcząt.

 

II. Realizacja szkolnych programów rozwojowych obejmuje szereg działań zaplanowanych przez rady pedagogiczne z uwzględnieniem celów i założeń wynikających z dokumentacji aplikacyjnej projektów, w których uczestniczy dana szkoła. Zaplanowano tutaj:

zajęcia pozalekcyjne w każdej szkole w wymiarze 4 godz. tyg., w tym co najmniej jedno koło zainteresowań dla 15 uczniów oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Łączna liczba zajęć pozalekcyjnych to 55 440 godz. = 280 kół x 4 godz/tydzień x 49,5 tygodnia. Będą to zajęcia z obszaru matematyczno-przyrodniczego, technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz sportu. 

zajęcia pozaszkolne dla co najmniej 500 uczniów w ramach 25 kół pozaszkolnych (po 20 uczestników w kole pozaszkolnym w wymiarze 5 godz./tyg.) realizujących międzyszkolne projekty edukacyjne. Łączna liczba zajęć pozaszkolnych to 1 500 godz. = 25 kół x 5 godz./tydzień x 12 tyg.
- 3 wycieczki dydaktyczne na terenie Dolnego Śląska
- 3 wyjazdy do Multicentrum
Łączna liczba zajęć w Multicentrum 2 250 godz. = 250 szkół x 3 wyjazdy x 3 godz.
Zajęcia w Multicentrum odbędą się dla co najmniej 3 750 uczniów.
Przykładowe zajęcia w Multicentrum: zajęcia dla najmłodszych – pakiet Multikid; Multimuzyka – podstawy grania na keyboardzie, komponowanie; Multisztuka – tworzenie karykatur i wizerunków na podstawie podanego opisu za pomocą programu Kail Super Goo oraz prostych animacji za pomocą programu Astound, obsługa kamery internetowej; Multitechnika – ćwiczenia z wykorzystania „zielonej energii” (elektrownia wiatrowa, elektrownia słoneczna, panele grzewcze), stacja pogodowa, a także zagadnienia dotyczące programowania automatów; Multilog – wykorzystanie komputerów do samodzielnych eksperymentów z fizyki, chemii i biologii.
opiekę pedagogiczno-psychologiczną tutora w każdej szkole – 3 godz. tyg. Łączna liczba zajęć tutorów wynosi 51 000 godz. = 250 szkół x 3 godz. x 68 tyg. (praca z 12 uczniami, której efektem są m.in. indywidualne programy rozwojowe tych uczniów). Tutoring to metoda opierająca się na spotkaniu tutora z uczniem stwarzająca możliwości jego integralnego rozwoju: intelektualnego i psychologicznego. W celu indywidualizacji pracy zajęcia będą prowadzone w trzech grupach po cztery osoby raz w tygodniu. Tutoring jest metodą pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Efektem tutoringu jest wzrost odpowiedzialności uczniów za własny rozwój.
Projekt zakłada możliwość uczestniczenia ucznia w więcej niż jednej formie zajęć.
Każda szkoła będąca beneficjentem projektu prowadzi na platformie edukacyjnej mini portal edukacyjny. (Łącznie 250 miniportali edukacyjnych)
Efektywną realizację powyższych działań zapewnią w szczególności nowoczesne technologie udostępniane szkołom w ramach komplementarnych projektów RPO, a zwłaszcza platforma edukacyjna, mobilne pracownie komputerowe oraz pracownie przyrodnicze. Ich dopełnieniem będzie wskazane wyżej centrum dydaktyczne Multicentrum zakupione w projekcie w ramach cross-financingu.
Opracowała: Grażyna Nowosielska - konsultant DCDNiIP

Sprawozdanie  z wycieczki  do Wrocławia w dniu 8.12.2010r. ,,W ŚWIECIE INFO”

W dniu 8. 12. 2010r. my uczniowie Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze wzięliśmy udział w wycieczce do Wrocławia. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, jakie panowały tego dnia  wyruszyliśmy w drogę  w miarę punktualnie, lecz nasza podróż do stolicy Dolnego Śląska trwała niemal 2 godziny ze względu na ,,korki” w samym już Wrocławiu. Program wycieczki był bardzo urozmaicony. Rozpoczęliśmy  zajęciami laboratoryjnymi na Politechnice Wrocławskiej, które pokazały nam, jakie są  możliwości wykorzystania  w życiu codziennym technologii bezprzewodowych. Następnym etapem było zwiedzanie Rynku , po którym oprowadzała nas profesjonalnie przygotowana Pani  Przewodnik. Pokazała nam najciekawsze kamieniczki m.in. Jasia i Małgosię, różne kościoły i przybliżyła związane z nimi historie... (całe sprawozdanie do pobrania .pdf 206KB) zapraszamy go galerii zdjęć z wycieczki

 

 

Sprawozdanie  z wycieczki  do Wrocławia w dniu 14.01.2011r.  "MULTICENTRUM" 


  Dnia 14 stycznia 2011r.  25- osobowa grupa uczniów Gimnazjum nr 1 w Twardogórze wspólnie z młodszymi kolegami ze Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyła w wycieczce do MultiCentrum  we Wrocławiu. Pogoda już po raz kolejny nie specjalnie nam sprzyjała.   Mgła  jak  mleko, śliska droga i padający deszcz, to nie są warunki na wycieczkę, lecz nikt się takimi szczegółami nie przejmował. Wszyscy uczestnicy wycieczki( nawet maluchy z podstawówki) zabrali ze sobą dobry humor,co gwarantowało udany wyjazd. Zajęcia w MultiCentrum    rozpoczął punktualnie Pan Roman Konieczny, instruktor tej placówki, prezentacją na temat   odnawialnych i nieodnawialnych  źródeł  energii.  Poszukiwanie odnawialnych źródeł energii  jest  bardzo istotne w dzisiejszych  czasach,  ponieważ kopaliny już się wyczerpują a nikt z  nas nie wyobraża sobie dzisiaj życia bez energii.Jednak najciekawszym punktem zajęć było  składanie z klocków modeli, które  napędzane były energią pochodzącą z baterii słonecznej.Każdy z nas poczuł się przez chwilę konstruktorem. Wykonaliśmy modele  zlecone przez  instruktora wg określonego schematu,  a następnie każdy z nas  uruchomił  wyobraźnię tworzył własne, niepowtarzalne dzieła konstruktorskie. Czego tam nie było! I wszystkie działały! (całe sprawozdanie do pobrania .pdf 306KB) zapraszamy do galerii zdjeć z wycieczki 

Sprawozdanie z wycieczki do Karkonoskiego Parku Narodowego 04-05.04.2011


4 kwietnia 2011 roku wczesnym rankiem ( o godz.5.00) wyjechaliśmy na bardzo długo przez nas oczekiwaną wycieczkę w Karkonosze. Po drodze podziwialiśmy piękne widoki Niziny Śląskiej i Przedgórza Sudeckiego. Ok. godziny 8.00 dołączyła do naszej wycieczki grupa gimnazjalistów z Wałbrzycha. Pierwszym celem naszej wycieczki było Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie. Obejrzeliśmy tam ciekawy film, po czym pracownik tej placówki pokazał nam na kilku przykładach, jak nasze życie, tu w Twardogórze, może wpłynąć na środowisko w Karkonoszach. Następnie udaliśmy się nad wodospad Szlarki. Po drodze przewodnik opowiadał nam o przyrodzie tego miejsca i przez proste doświadczenie uzmysłowił nam, jak wszystkie instytucje państwowe i lokalne muszą współpracować ze sobą , aby chronić środowisko. Po tych poglądowych zajęciach udaliśmy się na "małe zakupy" pamiątek i degustację słynnego górskiego oscypka. Po zwiedzeniu Szklarskiej Poręby udaliśmy się do Zachełmia na pyszny obiad , po którym pełni energii wyruszyliśmy do Parku Miniatur w Kowarach, aby w mocno padającym deszczu zobaczyć najciekawsze budowle Dolnego Śląska ( oczywiście w bardzo dużym pomniejszeniu). (całe sprawozdanie do pobrania .pdf 254KB) zapraszamy do galerii zdjeć z wycieczki

 
Sprawozdanie z wycieczki do Wrocławia w dniu 29.04.2011 "MULTICENTRUM"

 
Dnia 29 kwietnia 2011r. 25- osobowa grupa uczniów Gimnazjum nr 1 w Twardogórze wspólnie z kolegami ze Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyła w wycieczce do MultiCentrum we Wrocławiu.
Dnia 29 kwietnia 2011r. 25- osobowa grupa uczniów Gimnazjum nr 1 w Twardogórze wspólnie z kolegami ze Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyła w wycieczce do MultiCentrum we Wrocławiu.Rano zapowiadał się piękny, słoneczny dzieo . W sam raz na wycieczkę. Mimo wczesnej pory ( wyjazd zaplanowany został na godzinę 6.30) wszyscy uczestnicy byli w bardzo dobrym humorze. Zajęcia w MulitCentrum prowadził p. Roman Konieczny a tematem była ,,Dynamiczna architektura”. Wszyscy dowiedzieli się, co oznacza określenie ,,dynamiczna architektura” i mogli zobaczyd na symulacji komputerowej, jak będą byd może wyglądały miasta w niedalekiej przyszłości .Fascynujące wydaje się ,że wieżowec może byd w nieustannym ruchu, że byd może lokatorzy będą mogli sami zdecydowad przy pomocy pilota ,w jakim położeniu ma znaleźd się ich apartament.  (całe sprawozdanie do pobrania .pdf 117KB) zapraszamy do galerii zdjeć z wycieczki

Sprawozdanie z wycieczki do Parku Krajobrazowego Doliny Jezierzycy 10.06.2011

10 czerwca młodzież naszego gimnazjum wyruszyła naprzedostatnią wycieczkę w ramach realizowanego projektu „Dolnośląska szkołaliderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”.Autokar przyjechał bardzo punktualnie i już o 6.00 wyjeżdżaliśmy doParku Krajobrazowego Doliny Jezierzycy.Podczas realizacji programu wycieczki okazało się, że nie wszystkie celemożemy zrealizować.Nie mogliśmy np. zwiedzić zamków wUrazie oraz wWołowie.Rekompensatą tego była możliwość zobaczenia pocysterskiegozespołu klasztorno-pałacowego w Lubiążu. Ogromna budowla(powierzchniasamego dachu wynosi podobno ok.2,5ha) powoli niszczeje. Niewiele zostało zdawnej świetności ,jednak,, Sala Książęca” i „Letni Refektarz” to prawdziweperły sztuki renesansowej. Po wizycie w klasztorze udaliśmy się na poszukiwania studni Św. Jadwigi.Brnąc po pachy w pokrzywach dotarliśmy do Lasku Św. Jadwigipołożonego niedaleko Lubiąża.Znaleźliśmy studnię, niestety już nikt z niej niekorzysta. Podobno woda z tej studni miała właściwości uzdrawiające. (całe sprawozdanie do pobrania .pdf 197KB) zapraszamy do galerii zdjeć z wycieczki


Rano zapowiadał się piękny, słoneczny dzieo . W sam raz na wycieczkę. Mimo wczesnej pory ( wyjazd zaplanowany został na godzinę 6.30) wszyscy uczestnicy byli w bardzo dobrym humorze.
Poprawiony: środa, 21 września 2011 08:01

bottom

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - www.gimnazjum.twardogora.pl.